Paper Information


Title ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ—《ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ》 ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ
Keyword —《ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ》 ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ; ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠴᠢᠲᠤ ᠨᠠᠮ᠂ᠠᠭᠤᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠡᠢᠯᠭᠡᠨ ᠰᠠᠲᠤᠨ; ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ᠂ ᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ᠂ᠦᠷ ᠡ ᠱᠠᠪᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠦ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠠᠶᠯᠲᠤᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠦᠷ ᠡ ᠱᠠᠪᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠦᠪᠴᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠷ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠡᠯᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ᠂ ᠤᠶᠤᠯᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ᠂ᠠᠤᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn