Paper Information


Title ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ》 ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠸᠢ ᠷᠦᠩ
Keyword 1900ᠣᠨ; ᠣᠷᠳᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ
Abstract 1900 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠢ ᠡᠾᠸ ᠲᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠢ ᠴᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠢᠮᠦᠷᠭᠦᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠ ᠺᠠᠲ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠮᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠᠳᠴᠤ《ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠩ ᠢ ᠭᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ》᠂ 《ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ》 ᠤᠳ ᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn