Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠤᠷᠯᠤᠳ ᠬᠠᠰᠪᠠᠷᠰ; ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠦᠬᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ; ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ 《ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ》 ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ》 ᠶᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠳᠤ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ》 ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨ᠋ᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn