Paper Information


Title ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠤᠶᠤᠯᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ; ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ; ᠠᠮᠦᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ; ᠠᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠬᠦ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠍ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠤᠢ? ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠲᠤᠪᠰᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠶᠤᠯ  ᠰᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠢ ? ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠦ ᠠᠰᠭ᠋᠌ᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠳᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠶᠢᠨᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠤᠱᠲᠠᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn