Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠳᠡᠰᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠢ᠌ᠮᠤᠷᠢ
Creator ᠵᠠᠭᠠᠷ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠤᠷᠢ ; ᠮᠤᠷᠢ ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠶ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰᠯᠢᠭ ᠳᠡᠭᠳᠡᠷᠯᠢᠭ᠌᠋᠋ ᠪᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠳᠡᠷᠯᠢᠭ᠌᠋᠋ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn