Paper Information


Title ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠠᠬᠢᠯ ᠰᠠᠸᠠᠷ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠢ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠯᠠᠮᠠ; ᠰᠠᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠸᠠᠷ; ᠲᠠᠯᠲᠠ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠤ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ; ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ
Abstract ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠣᠸᠠᠷᠠᠭ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠸᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠵᠡᠮᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠡᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠨᠤᠯ  ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ᠡᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠰᠠᠬᠢ ᠰᠠᠨᠸᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠵᠦᠢᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯ᠁ᠮᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠠᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠡᠵᠡᠮᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠸᠠᠷ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠹᠸᠽᠢᠯᠣᠬᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ᠂ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠯᠲᠠ ᠵᠦᠢᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠡᠵᠡᠮᠳᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠡᠵᠡᠮᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn