Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ
Creator ᠨᠠ‍᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠠᠷᠠ
Keyword ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ;ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠡᠯ ᠳᠤ᠂ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠋ ᠠ《ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠩᠭ᠋ᠤᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠂《ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》ᠬᠢᠭᠡᠳ《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠠ᠋ ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠦᠬᠦᠮᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠬᠤᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠭᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ᠂ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ 》ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ 《ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ ᠡ᠎—ᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠶᠣ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠠ᠋ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ》;《80ᠣᠨ—ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠡᠯ》ᠬᠢᠭᠡᠳ 《90ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠬᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn