Paper Information


Title 《ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ》 ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠷᠠᠨ
Keyword 《ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ》 ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪ;《ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ》; ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ》 ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ《ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ》ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠶᠢᠷᠡᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠯ ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠳᠣᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn