Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠋; ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ; ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠲᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn