Paper Information


Title ᠳᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ《 ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠠᠽᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠ‍᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ; 《ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ》; 《ᠠᠮᠠᠽᠤᠺᠠ》ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠮᠤᠭ; ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ
Abstract ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠶᠦᠷᠨᠢᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠢᠰᠢᠶ ᠠ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ》 ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠠᠽᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn