Paper Information


Title ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ᠂ ᠡᠬᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ — ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠲ᠋ᠡᠡᠭᠷᠢ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ;ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ᠂;ᠡᠬᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ᠂ ᠡᠬᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠩᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn