Paper Information


Title ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠬᠤᠩ ᠹᠧᠩ
Keyword ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ; ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
Abstract 1652 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠦᠰᠢ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠵᠠ ᠪᠤᠱᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ 300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠡᠳ 1952 ᠣᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn