Paper Information


Title 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠡᠪᠤᠷᠢ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠸᠠᠨᠤᠳ• ᠰ‍ • ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1995年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn