Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ;ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ; ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ; ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ;ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠵᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠌ᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤᠮᠲᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭ᠍ᠵ᠍ᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠦᠭᠦᠨ ᠰᠦᠨᠦᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ  ᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭ᠍ᠵ᠍ᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn