Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠸᠠᠨᠤᠳ• ᠰ‍ • ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤ; ᠦᠨᠠᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ
Abstract ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠡᠢᠯᠡ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠴᠡᠬᠦ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶ ᠡ》 ᠡᠴᠡ 《 ᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ》᠋ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ᠂《ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ 》ᠡᠴᠨ《 ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ》᠋  ᠋ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠡᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ᠂《ᠡᠵᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠡᠠᠢᠬᠤ》᠋ ᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠬᠠᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠂《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠢᠨᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠯ ᠡ ᠪᠠᠶ ᠡ ᠢᠨᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠋᠌ ᠡ ᠤᠳᠬᠤ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋᠌ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠡᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn