Paper Information


Title 《ᠰᠢᠷ ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨᠵᠢᠨ
Keyword 《ᠰᠢᠷ ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》;E ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠭᠡ; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ
Abstract 《 ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》(ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ 《ᠰᠢᠷ ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ17-18ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠣᠮ᠃《 ᠰᠢᠷ ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠡᠷᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠦᠳᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ 2006ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ E ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ 《ᠰᠢᠷ ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ 》 ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn