Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ
Creator ᠪᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ; ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ; ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠪᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠡᠪᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠢᠡᠯᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ; ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ; ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn