Paper Information


Title 《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ》 ᠪᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ
Creator ᠴ‍ • ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ; ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ; ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠭ ᠤᠷᠤᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠤᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ ᠡ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ- ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠳ᠋ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠡ ᠵᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠶᠤᠩᠬᠡᠢ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ᠂ᠪᠤᠳᠠ ᠪᠠᠶ ᠡ ᠬᠡᠬᠦᠷ ᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠡᠢᠷᠢᠰᠢᠯ᠂ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠭ ᠡ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn