Paper Information


Title 《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠳ᠍᠋ᠤ‍ • ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ
Keyword 《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》᠋ ; ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
Abstract ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1992年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn