Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠲᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠴᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ; ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠰᠡᠨᠢᠨ ᠲᠦᠯᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠭᠤᠵᠢᠰ ᠴᠦ ᠣᠳᠤᠮ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠠᠨᠠᠨᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠨᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠮ ᠤᠷᠤᠰᠢᠤᠵ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠠᠨᠠᠨᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn