Paper Information


Title ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ; ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠨᠳᠤᠳᠰᠢᠯ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢᠠᠯᠯ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn