Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ  ᠪ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ; ᠬᠠᠷᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠴᠤ ᠲᠤᠩ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠲᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤ ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠴᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn