Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠷ ᠡ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠷ ᠡ ; ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ
Abstract ᠪᠢᠳᠠ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠡᠭ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ 5450 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ  ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠡᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠦᠩᠾᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn