Paper Information


Title ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭᠴᠤᠳ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠨᠽᠠᠷ
Keyword ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭᠴᠤᠳ; ᠢᠵᠢᠯ ᠵᠠᠢ; ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ
Abstract ᠢᠵᠢᠯ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭᠴᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 1943 ᠣᠨ ᠳᠤ 《ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ 13 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠵᠢᠯ ᠵᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn