Paper Information


Title ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ; ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠮ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ; ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠠᠪᠡᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠢ ᠪᠡᠶᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn