Paper Information


Title ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠡᠳᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ; ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ; ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ  ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢ᠋ᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠯᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn