Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭ᠋ᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠡ-ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭ᠋ᠤᠴᠤᠳ; ᠤᠷᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ; ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠭ᠋ᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭ᠋ᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn