Paper Information


Title ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠤ ᠽᠸ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ——ᠮᠠᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠬᠡ‍•ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ;ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ;ᠤᠨᠤᠯ
Abstract ᠦᠬᠡᠢᠢᠬᠦᠦ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ; ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠂ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠭ ᠶᠦᠮᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠡᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠯᠸᠨᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠠᠦ ᠽᠸ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1983年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn