Paper Information


Title ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ — ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ
Creator ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠠᠰ
Keyword ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠳᠤᠯ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠣᠷᠭᠤᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn