Paper Information


Title 《ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ
Creator ᠳᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ•ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ; 《ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ》ᠲᠣᠭᠤᠵᠢ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ•ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ•ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ》ᠲᠣᠭᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠣᠶᠣ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ; ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ; ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ; 《ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ》 ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠪᠣᠢ᠌ᠮ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn