Paper Information


Title ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠳᠤ
Creator ᠯᠢ᠂ ᠪᠤᠤ ᠸᠸᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ; ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ; ᠬᠤᠱᠣᠳ; ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
Abstract ᠡᠨᠳᠡ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ ᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠋ ᠢ ᠦᠬᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠳᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠸᠠᠬᠢᠨᠳᠡᠷ ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ 《ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠦᠰᠦᠭ》ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn