Paper Information


Title ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠣ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ
Keyword ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ; ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ
Abstract ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2015年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn