Paper Information


Title AT461ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ
Creator ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠤ ᠹᠸᠡᠩ
Keyword AT461ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ
Abstract ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠨᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨᠰᠠᠨ AT461ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠬᠦᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠭᠳᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn