Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠲᠡᠮᠦᠷᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠦ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠹᠸᠦᠳᠡᠯ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠴᠣᠳ ᠢ ᠦᠨᠡᠨ  ᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠋ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ᠌ᠷᠡᠬᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn