Paper Information


Title ᠮᠦᠩᠬᠡᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ ᠬᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ 《ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ 》ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ—ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠋ ᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
Creator ᠬᠤ᠋᠂ ᠵᠠᠨᠤᠨ᠋ ᠠ
Keyword ᠮᠦᠩᠬᠡᠡᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ;《ᠤᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》;《ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ》;ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠴᠡᠨ᠌ ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠢ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠋ ᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠡᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ 《ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ》 ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠴᠠᠨ᠌ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn