Paper Information


Title ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠲᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠪᠡ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨ᠋ᠢᠪᠢᠯᠢᠭ
Keyword ᠤᠢᠷᠠᠳ ; ᠪᠭ᠋ᠠᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢ ; ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠴᠠ; ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ
Abstract ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠴᠠ᠂ ᠪᠠᠢᠷᠡ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠂ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠂ᠠᠩ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠳᠤᠭ᠋ᠤ ᠮᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬ᠋ᠤᠶᠤᠯᠠᠯ᠂ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢᠮᠦ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠡᠬᠦᠰᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠶᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠪᠭ᠋ᠠᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠂ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠯ ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ᠂ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠡᠠ ᠳ᠋ᠦᠩᠨ᠋ᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠷ ᠡᠷᠡᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ᠂ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn