Paper Information


Title ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ--ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ- ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠤᠪᠤᠳ》 ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠤᠳᠤᠨ
Keyword ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠡᠲᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠵᠠᠢᠯ; ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠢᠯ
Abstract ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠠ ᠦᠭᠡ ᠰᠤᠪᠤᠳ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠤᠤᠷᠠᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ《ᠬᠢᠯᠬᠢᠶ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠪᠤᠳ》ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠡᠷᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠠ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠦ᠃ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn