Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠸ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ; ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯ
Abstract ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠣ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠥ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠡ ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠳᠥ ᠨᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠪ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠪᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠭᠠᠯᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn