Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠳ᠂ ᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ;ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ; ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦᠨ; ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ  ᠢ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠦᠢ᠂ ᠭᠣᠣ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ᠂ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠦᠪ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠯᠡᠳᠠ ᠪᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn