Paper Information


Title ᠶᠦᠨ ᠹᠸᠩ ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠤᠨ《ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》 ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠩ; ᠵᠠᠯᠠᠢ᠌ᠷ•ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠶᠦᠨ ᠹᠸᠩ ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠤᠨ《ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠣᠨᠣᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠤᠷᠮᠣᠰᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠪᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠷᠪᠢᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn