Paper Information


Title 《ᠰᠠᠢᠠᠬᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤ 》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠴᠷ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword 《ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤ》; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ
Abstract ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠣ ᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ; ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠰᠩᠰᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠦᠩᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠩ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢ 《 ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn