Paper Information


Title ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ — 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 80 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠋ᠤᠯᠪᠠ
Creator ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ; ᠴᠢᠯᠠᠭ᠋ᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn