Paper Information


Title ᠬᠤᠪᠤᠭᠰᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠭᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠨᠠ‍᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠬᠤᠪᠤᠭᠰᠠᠢᠷᠢ; ᠠᠳᠤᠭᠤ; ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ
Abstract ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠲᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠡᠢᠯᠢᠶᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn