Paper Information


Title 《ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ》 ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ 《ᠱᠧᠤ ᠵᠢᠢ (收继)》 ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠮᠦᠷᠡᠨ
Keyword ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ; ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ; ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ; 《ᠱᠧᠤ ᠵᠢᠢ (收继)》; 《ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ》
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ 《ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ》 ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ 《ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ》᠂ 《ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ》᠂ 《ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠪ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ 《ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ》 ᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ 《ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ》 ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠱᠧᠤ ᠵᠢᠢ (收继)》 ᠨᠢ ᠶᠠᠭ 《ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ》᠂ 《ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ》᠂ 《ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn