Paper Information


Title ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠢ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ — 2005 ᠤᠨ ᠦ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ
Creator ᠨ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠤ
Keyword ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ; ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ; ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ; ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠢ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn