Paper Information


Title 《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠦ ᠤᠷᠤᠨ》 ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤ‍᠂ ᠰᠠᠡᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ
Keyword ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ; ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠦ ᠤᠷᠤᠨ; ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠡᠢᠴᠢᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠬ᠋ᠠᠨᠨᠴᠤᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠪᠠᠡᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠡ ᠨᠢ《 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠦ ᠤᠷᠤᠨ》᠋ ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠡᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠌ ᠡ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ 《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠦ ᠤᠷᠤᠨ》᠋ ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠌ ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 蒙古学研究 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn