Paper Information


Title ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡᠷᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ—《ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract 《ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ》ᠨᠣᠮ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠳᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ—ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ— ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠦ ᠬᠠᠮ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠯᠠᠵᠠᠢ》᠂《ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠠ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠢᠢᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠡᠭᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn