Paper Information


Title ᠵᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ (ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ)
Creator ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠲᠤ
Keyword
Abstract ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠭᠤᠷᠭ᠋ᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 1. ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ; 2. ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ; 3. ᠠᠪᠤᠷ᠋ᠭᠤ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠨ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ᠄᠌ 1. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠪᠠ; 2. ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠠᠲᠠᠭ᠋ᠠᠲᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ; 3. ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠯᠴᠢ; 4. ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠲᠠᠭ᠋ᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ; 5. ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠋ᠡᠮ᠂ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠋ᠡᠨ; 6. ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠢᠷᠤ᠎ᠠ ᠠᠮᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠶᠤᠯᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠭ᠋ᠤ ᠪᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠪᠠ; 7. ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠠ; 8. ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠡᠭ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠱᠠᠷ; 9. ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ; 40. ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠤᠷ ᠵᠢᠰᠦᠷ ᠮᠡᠬᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠨ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠲᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠋ᠠᠮ; 11. ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠵᠤᠢᠯ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠯᠠᠯ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1986年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn