Paper Information


Title ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠪᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠬᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠴᠢᠷᠢᠨ
Keyword
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠨᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ ᠠ ᠮᠦᠨ ᠯᠡ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn