Paper Information


Title ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ
Creator ᠴ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ; ᠵᠠᠩᠬᠢᠶ ᠠ
Keyword ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ; ᠵᠤᠭᠲᠤᠷ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠯᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠷᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠰᠣᠶᠤᠯᠴᠢ᠂ ᠪᠤᠯᠤᠠᠰᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠦᠪᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠷᠲᠡ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn